“Tatawa lang sila. Tatawa lang sila at sisisihin ang sistema. Ang laging bida at walang kamatayang sistema.”

-Lumayo Ka Nga Sa Akin (Bob Ong)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.