அறுபத்து நான்கு சிவ வடிவம்

சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்

அறுபத்து நான்கு சிவவடிவங்களும்

போக வடிவங்கள்,
யோக வடிவங்கள்,
கோப வடிவங்கள் (வேக வடிவங்கள்)

என மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

போக வடிவம்

உமாமகேஸ்வரர்
சந்திரசேகரர்
ரிஷபாரூடர்
மாதொருபாகர்

யோக வடிவம்

தட்சிணாமூர்த்தி
ஞான தட்சிணாமூர்த்தி
யோக தட்சிணாமூர்த்தி
வீணா தட்சிணாமூர்த்தி
சுகாசனர்

கோப வடிவம்

கங்காளர்
வீரபத்திரர்
திரிபுராந்தக மூர்த்தி
கஜயுக்த மூர்த்தி
காலந்தக மூர்த்தி

மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம்
 திருச்சிற்றம்பலம்