และแล้วเราก็อยากเป็น Functional Programmer (ตอนที่ 2: Immutability)
imKrish Developer
232

จำเป็นแค่ไหน

ในความคิดผมถ้าเขียนแบบนี้ ก็ถือว่าเป็น pure function ใน javascript แล้ว

function sumNumber(from, to) {
 let sum = 0;
for(let i = from; i <= to; i++) {
 sum+=i;
}
return sum;
}
console.log(sumNumber(1, 10)); // 55

เพราะ

  1. from กับ to เป็น primitive data type เป็น pass by value อยู่แล้ว
    และในฟังก์ชั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนค่า ถึงเปลี่ยนก็ไม่มีผลอะไร
  2. ใน function ไม่มีการอ้างอิง สภาพแวดล้อม ไม่มี closure เกิดขึ้น
  3. ใน function ไม่มีการอ้างอิง this
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.