และแล้วเราก็อยากเป็น Functional Programmer (ตอนที่ 2: Immutability)
imKrish Developer
232

function sumRange(start, end) {
 if (start > end) {
 return 0;
 }
 return start + sumRange(start+1, end);
}

แบบนี้ก็ได้นะ
ปล.ใส่ code block ไม่เป็น

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.