Elektrische scooter

salam145 salam
Oct 6 · 2 min read

Elektrische scooter

Elektrische scooters zie je steeds vaker voorbij komen. Ze zijn milieuvriendelijk en zeer betrouwbaar. Er zijn een aantal voor- en nadelen die deze scooter heeft net zoals vele andere producten met concurrenten. Lees hier meer over op deze pagina.

Wat is een elektrische scooter

Een elektrische scooter is een scooter die niet op benzine rijdt zoals alle andere scooters. Een elektrische scooter rijdt op elektriciteit. In plaats van dat je naar een tankstation rijdt om de benzinetank te vullen met benzine kun je de elektrische scooter thuis opladen aan het stopcontact. In feite laadt je dus de accu’s op die zijn ingebouwd in de scooter.

Voor- en nadelen elektrische scooter

Zoals elk product kent ook de elektrische scooter een aantal voor- en nadelen. Om te beginnen is de elektrische scooter super vriendelijk voor het milieu omdat er geen brandstof verbrand wordt wat resulteert in uitstoot.

Daarnaast is de scooter muisstil omdat er geen verbrandingsmotor aan het werk is maar een elektromotor. Elektriciteit is goedkoper dan benzine dus de prijs die je betaald per gereden kilometer is hierdoor een stuk lager.

Bij een normale scooter moet je de motor starten en bij een elektrische motor is de motor altijd direct klaar voor gebruik. Startproblemen behoren hiermee tot het verleden. Het enige onderhoud wat er bij een elektrische scooter nodig is zijn de banden, remmen en controle op de verlichting. Een nadeel is dat een elektrische scooter een klein actieradius heeft. Dit houdt in dat de afstand die je kunt rijden met een volle accu vaak niet meer dan 100 kilometer is. Een scooter met brandstof motor die 1 op 40 rijdt en een tankinhoud heeft van 5 liter kan een afstand afleggen van 200 km (40×5).

De accu’s hebben een beperkte levensduur. Hoe beter je hiermee omgaat, hoe langer ze meegaan. Mochten de accu’s slechter worden dan moeten deze worden vervangen. Als de scooter de topsnelheid niet meer haalt, onderweg uitvalt of snel leeg raken dan zijn de accu’s aan vervanging toe. Accu’s zijn

De Plus- en minpunten van een elektrische scooter

Dit tabel toont de plus- en minpunten van de elektrische scooter Geen motorische onderhoudAccu’s zijn prijzig Lage verbruikskostenNiet op te voeren MilieuvriendelijkOpladen kan niet overal Super betrouwbaarActieradius is minder groot Kent geen startproblemen Geen uitlaat, geen stank/rook

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade