Rahatı batan, yeni şeyler deneyen, olmayınca bırakan, tekrar deneyen ve yanılan, yılmadan bir daha deneyen ve bir gün başaracağına emin olan herkese başarılar; tabii aynı zamanda tebrikler.
Herkes sıçıp batırmanızı istiyor
Serkan Mutlu
24215

Pek cici.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.