Oribe Canales a Miley Cyrus

Salon Professional
May 15, 2018 · 2 min read

Legendární stylista Oribe Canales dokázal pro popovou zpěvačku Miley Cyrus vytvořit účes inspirovaný 30. léty ve stylu bubblegum-glam.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Jak na to:

1. Naneste Rock Hard Gel do vlhkých vlasů a pročešte je.

2. Rychle zamotejte prameny do spirálek k hlavě a připevněte vlásenkami.

3. Každou spirálu upevněte vlasovou síťkou, aby byla upravenější a výraznější.

4. Přidejte různé doplňky (diamanty, květiny, atd.) do vlasů, abyste je ozvláštnili.

5. Dokončete pomocí silného laku na vlasy Superfine Strong Hair Spray a spreje na zářivý účes Shine Light Reflecting Spray.

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store