Үүлс үймүүлэн нисэлдэх үй олон шувуу
үнэндээ тэднийг шувуу гэдэгт итгэхэд хэцүү
даль жигүүртээ түүртэгч тэдний
дараагийн төрөл нь хүн гэвэл бүр ч итгэлгүй…

Like what you read? Give Byambanyam Urtnasan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.