Үүлс үймүүлэн нисэлдэх үй олон шувуу
үнэндээ тэднийг шувуу гэдэгт итгэхэд хэцүү
даль жигүүртээ түүртэгч тэдний
дараагийн төрөл нь хүн гэвэл бүр ч итгэлгүй…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Byambanyam Urtnasan’s story.