Өнөөдөр бодоход маргааш хол
өнгөрсөн хойноо л харин хэтэрхий ойрхон санагдах
Алгуурлал, залхуурлын заагт шунан хүссээр барах
Амьдрал гэдэг ердөө цаг хугацааны барьцаа
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.