Oman edun tavoittelun ja härskiyden sietämätön keveys

Sami Hänninen
Feb 25, 2017 · 1 min read

“Kun poliitikot syyttelevät toisiaan, lietsovat kohuja toistensa ympärillä ja puhuvat ihmisistä asioiden sijaan, rapautetaan kansan luottamusta politiikkaan, instituutioihin ja koko yhteiskuntaan. Ihmiset, jotka ovat eri mieltä kanssasi, alkavat näyttää vihollisilta.” (http://anterovartia.puheenvuoro.uusisuomi.fi/232100-hurskastelun-sietamaton-keveys)

Itse en välttämättä näe poliitikkojen keskinäistä nahistelua niin merkittävänä syynä politiikan ja instituutioiden luottamuksen rapautumiselle. Syyt siihen ovat paljon syvemmällä ja ne alkavat kunnallispolitiikan ja virkamiestoiminnan tasolta. Tämän hetkinen järjestelmä suosii härskiyttä ja oman edun ajamista ennen muuta. Ja tätä tapahtuu kaikilla tasoilla ihan perusjutuista valtakunnan tasolle. Tästähän tuo MOT taannoin kertoi esim. kiinteistöpuolella täpahtuvasta säädöstä. Eikä kyse ole varsinaisesti tietoisesti tehdystä rikosoikeudellisesta korruptiosta vaan enemmänkin siitä, että toimitaan ihmiselle hyvin normaaliin tapaan: Edistetään niitä asioita, jotka ovat itselleen tai kavereille edullisia. Ja tästä syntyy hedelmällinen pohja sille, että ihmisten luottamus alkaa horjumaan: “Ei se ollutkaan niin rehtiä kuin uskoin”.

Demokratia alkaa rapautumaan siinä vaiheessa, kun härskiydestä ja oman edun ajamisesta tulee “business as usual” eikä siihen enää reagoida tai siihen jopa kannustetaan. Ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, että näin on hyvää vauhtia tapahtumassa. Ja näyttäisi tapahtuvan keinoja kaihtamatta.

“A void of vision, leadership, direction to fix any of the existential threats of inequality, fragility, insecurity, at the global level inevitably means social discontent, decay, decline. Why be a part of societies and unions that step on your future?” — Umair Haque

https://medium.com/@umairh/the-beginning-of-the-end-of-the-world-1213c560c256#.5qi9rfil4

Ps. Umairilta löytyy paljon mielenkiintoisia ajatuksia, joita voi itse kukin märehtiä.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store