Vite iOS Cüzdanı BNB’yi Destekleyecek

BNB Ekosistemi + Vite!

Şamil Bayraktar
Dec 13, 2019 · 1 min read

Vite Cüzdanı iOS versiyon BNB’yi desteklemek üzer!

Vite cüzdanı iOS sistemi için çıkacak 3.3.0 sürümünde BNB ve BNB Chain tabanlı diğer tokenlar (BEP2) alınıp gönderilebilecek!

Vite, VITE & Vite zincirindeki tokenlar, ETH & ERC20 tokenları, BNB & BNB zincirindeki tokenların kolayca çevirilebileceği çapraz zincirli ve merkeziyetsiz bir cüzdandır. Bir de GRIN var tabi.

Vite’in DEX’i(ViteX) Vite cüzdanında geliştirildi. BNB dijital varlıklarınızı stoklayabileceğiniz ve kolayca işlemler yapabileceğiniz tek ortam.

Dipnot, yeni iOS versiyonu iOS 11 ve sonrasını destekliyor. Lütfen cihazınızı buna göre güncelleyin.

QR kodu tara ve Vite Cüzdanını indir:

Tanıtım Videosu:


Şamil Bayraktar

Written by

Civil Engineer, crypto enthusiast, trader and supporter. 3 years of experience in crypto.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade