ทำไมเงินเดือนเอ็นจิเนียร์น้อยกว่าผู้จัดการ?

ข้างล่างคือเงินเดือนพนักงาน Apple เรียงจากน้อยไปหามาก ($) หยิบท็อป 4 และอันที่น่าสนใจมาพิจารณา ดูเหมือนมันจะกลับกับบริษัทในเมืองไทย!

18• เซลล์ระดับองค์กร (AE) 74,457
17• ฝ่ายธุรกิจ 85,865
16• ฝ่ายการเงิน 89,728
8• โปรแกรมเมอร์ (SE) 110,784
4• ผู้จัดการรับผิดชอบโปรดักส์หนึ่งๆ 120,182
3• โปรแกรมเมอร์ซีเนียร์ 130,130
2• วิศวกรฮาร์ดแวร์ซีเนียร์ 138,753
1• ดีไซเนอร์ออกแบบอุตสาหกรรม (ออกแบบดีไวซ์ให้ใช้ง่ายและผลิตง่าย) 167,260

และนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราไม่คิดผลิตอะไรของเราเองเลย ได้แต่รับจ้างผลิตตลอดมา สังคมไทยให้ความสำคัญคนขาย คนจัดการเงิน คนจัดการคน แต่ดูถูกคนทำ (โปรเกรมเมอร์ เอ็นจิเนียร์ ดีไซเนอร์) มองคนทำเหมือนแรงงานในไลน์ ใช้คำว่าเป็นแค่ “ทรัพยากร” บุคคล เหมือนเครื่องจักรหรือที่ดิน สามารถเปลี่ยนได้เหมือนอะไหล่

‪‎แค่ทำระบบหรือเว็บหรือแอปให้ไม่ล่มยังไม่ได้‬ ‪ก็ให้เงินคนทำนิดเดียว‬ ‪‎งบโฆษณาแพงกว่า‬

สังคมที่มองกลับตาลปัตรแบบนี้ จะคิดผลิตอะไรได้ จะพัฒนาข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ขึ้นไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างไร

จะเป็นประเทศไทย 4.0 ได้ยังไง
 —

รูปจาก From geniuses to designers, chart reveals Apple salaries

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.