เชื่อมาตลอดว่าจ๊อบบังคับซื้อ NextSTEP
Oh Chanruang
1

นั่นซิ ตอนเจอในบทความโน้นว่า Apple เจตนาซื้อ NeXTSTEP ก็งงว่าทำไมไม่ทำเอง

ปรากฏพยายามทำเองอยู่ 6 ปี!

Like what you read? Give samphan r. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.