Eikö yhtään edes hävetä?

Samuli Koivulahti
Nov 14, 2018 · 2 min read

Varoitan jo etukäteen kaikkien lasten vanhempia, että teidän kersat tulee tykkäämään tosta biisistä vaikka ei ookaan mikään lastenlaulu.

Samuli Koivulahti

Written by

Sanoittaja, indie-manageri ja sisältömarkkinoinnin ammattilainen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade