Without ads, promotions or spamming


Making sorting, manipulating and retrieving data more intuitive


Een community platform voor docenten in het buitenland

Foto: Met dank aan NOB


Hoe het Nederlands een levendige en aantrekkelijke taal blijft

Zo pak je het zelf aan:

  • Definieer een contentstrategie om content op je website goed te beoordelen en grip te…


Klaar om live te gaan?


De nieuwe website voor Museumnacht Amsterdam 2019


From website to community: ready, set, go!


How we improve on our own operations


Guiding user interactions

TL;DR

  • Building user flows binds the team from…


Bouwen op een open source framework

Deze grafiek toont de opkomst van Vue JS ten opzicht van Angular (Google) en React (Facebook) aan de hand van het aantal Github Stars. De grafiek betreft een benadering, bekijk de originele grafiek hier.

Sander Hidding

All-round digital guy from Deventer, The Netherlands. I like music to!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store