B2 — Leerdoelen

  1. Dermate beeldend schrijven dat tijdens het lezen duidelijk wordt waar de tekst over gaat, zonder dat het nodig is om het onderwerp specifiek te benoemen.
  2. Meer synoniemen gebruiken voor ‘standaard’ woorden
  3. Beter nadenken over de spanningsboog van een verhaal
Like what you read? Give Sander van Veen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.