คู่มือการใช้กระดาษทรายกับ “โลหะVSไม้”

คู่มือการใช้กระดาษทรายกับ “โลหะVSไม้”

กระดาษทรายสามารถนำไปขัดกับสิ่งของต่างๆได้รวมทั้งไม้และโลหะ โดยการที่จะใช้กระดาษทรายได้อย่างเต็มความสามารถขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้ถูกวิธี เพราะกระดาษทรายมีหลายขนาด อีกทั้งยังมีหลายเบอร์ ในกระดาษทรายหยาบจะเหมาะสำหรับการใช้งานครอบคลุมในการลบสนิมบนโลหะ ส่วนกระดาษทรายละเอียดใช้กับงานที่ต้องการความละเอียดหรือความเงา

กระดาษทรายมีอยู่สามแบบที่นิยมใช้ คือ กระดาษทรายธรรมดา กระดาษทรายขัดน้ำและผ้าทราย กระดาษทรายธรรมดาราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆและเหมาะสำหรับการขัดมือมากกว่าใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องมือลม กระดาษทรายขัดน้ำชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทนน้ำพอดีสำหรับการขัดที่ต้องการน้ำเป็นตัวหล่อลื่น ส่วนผ้าทรายเหมาะสำหรับงานขัดที่ต้องการความยืดหนุ่นนั่นเอง

ในการใช้กระดาษทรายควรใช้บล็อคขัด เพื่อให้ผิวของกระดาษทรายจังหวะกับผิววัสดุให้มากที่สุด อีกทั้งยังสามารถตัดกระดาษทรายเป็นชิ้นส่วนให้พอดีกับบล็อคมือได้อีกด้วย

ใช้กระดาษทรายกับโลหะ ในการใช้กระดาษทรายกับโลหะควรจะใช้กระดาษทรายที่ไม่มีการเคลือบสารป้องกันฝุ่นติดเพราะมันออกแบบมาสำหรับพื้นผิวโลหะแต่ก็มีข้อจำกัดเพราะกระดาษทรายชนิดนี้จะฝุ่นติดที่หน้ากระดาษทรายได้ง่าย

ควรใช้กระดาษทรายที่มีผงขัดเป็นอลูมิเนียมออกไซด์ เพราะมีความคมสมสำหรับขัดวัสดุที่มีความแข็ง

ใช้กระดาษทรายกับไม้ ก่อนที่จะทำการขัดควรตรวจไม้ก่อนว่ามีจุดใดบ้างที่ต้องการขัดเป็นพิเศษ เช่น มีรอย เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาขัดจริง ชนิดของไม้ก็สำคัญในการเลือกใช้เบอร์กระดาษทรายในการขัดโดยในการขัดควรขัดในทิศทางเดียวกับการวางเม็ดทรายหรือผงขัดเพื่อให้ได้บทสรุปที่ดีที่สุด ควรใช้กระดาษทรายที่มีสารเคลือบป้องกันฝุ่นขัดเพราะการขัดไม้จะมีฝุ่นมากกว่าการขัดแบบอื่นๆ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.