Bästa veganska biffen

Det här receptet gör verkligen att jag inte ångrar mitt val att bli vegan. Receptet är gjort för att ha den i hamburgerbröd men vi gjorde den som en biff till klyftpotatis. Det är Jamie Olivers recept och ni hittar det här:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.