Hälsobloggare på dagnyday.com

Jag kan stolt meddela att jag nu är hälsobloggare på Dagny Day. Jätteroligt!

Jag vaknade en morgon i september år 2016. Ställde mig framför spegelväggen i sovrummet och suckade. Det var egentligen inte en suck av uppgivenhet utan snarare av irritation.

Läs hela artikeln på deras blogg:
https://dagnyday.com/blogs/lifestyle/ny-livsstil-ny-energi

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.