Dvě nejdůležitější osoby webového projektu
Jan Řezáč
123

Vidím to velmi podobně. Z krátkého dotazníku, který jsem teď na toto téma dělala (ještě je v oběhu) http://bit.ly/dotaznikprbweby zdá se vychází ne příliš překvapivé závěry co se týče řízení webových projektů. Shrnu pak v článku.

Like what you read? Give Sandra Tejnecka a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.