Sàn gỗ Sồi

Sàn gỗ Sồi

Gỗ Sồi là nguyên liệu gỗ nhập khẩu chủ yếu từ châu âu và Mỹ, với giá thành tương đối cao, nguyên liệu gỗ này thường dùng trong sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp và sản phẩm được làm từ gỗ Sồi rất được người tiêu dùng tín nhiệm. Sàn gỗ Sồi là một trong sản phẩm gỗ được nhiều khách hàng lựa chọn làm vật liệu lót sàn cho gia đình , văn phòng công ty , nhà hàng khách sạn…

Tìm hiểu về nguyên liệu gỗ Sồi :

Hình ảnh minh họa Sản phẩm sàn gỗ Sồi

Sàn gỗ Sồi Trắng
Sàn Gỗ sồi Đỏ

Xem thêm bài viết về sàn gỗ tư nhiên : https://medium.com/@sangotunhien/s%C3%A0n-g%E1%BB%97-t%E1%BB%B1-nhi%C3%AAn-28cc18c8ab6a

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade