Sankarshan Mridha

Sankarshan Mridha

Love linux, machine learning, deep learning, python