Một vài điều học được gần đây

  1. Nếu có 1 vài người gọi là làm dưới bạn, tức là cần sự chỉ đạo của bạn để họ làm việc thì chỉ cần bạn dừng làm việc 1 ngày hoặc ko biết phải làm gì trong một khoảnh khắc nào đó (vì quá khó khăn chẳng hạn), thì những người đó sẽ cũng gần như dừng lại. Vì họ cần bạn. Nên đừng bao giờ lúng túng, phải luôn nghĩ ra việc để làm.
  2. Cách tốt nhất để tỏa sáng trong một thời gian ngắn là hãy hỏi cái gì đó thật thông minh.

(còn tiếp)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.