Ứng dụng chống muỗi và chuột bằng sóng siêu âm

Muỗi và chuột — Những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh

Ứng dụng chống muỗi và chuột bằng sóng siêu âm
Ứng dụng chống muỗi và chuột bằng sóng siêu âm

Muỗi: Loại côn trùng được xếp vào loài côn trùng nguy hiểm nhất hành tinh. Chúng nguy hiểm không phải bởi bề ngoài hay sự hung hăng của chúng. Nguyên nhân chúng được đánh giá nguy hiểm chính là sự lây nhiễm những mầm bệnh nguy hiểm.

Chuột: Không kém cạnh hơn chính là loài chuột mà chúng ta thấy hằng ngày. Chúng cũng như muỗi chính là một nguồn lây truyền bệnh cực kì nguy hiểm. Trong lịch sử chúng đã khiến cho dân số Châu Âu giảm đi 50% — 60%. Tạo nên những thay đổi về kinh tế, chính trị và con người.

Điểm chung của cả 2 loại vật nguy hiểm này chính là tốc độ và số lượng sinh sản rất lớn. Có thể nói trong suốt vòng đời của chúng thì chúng chỉ có 2 nhiệm vụ chính là ăn và sinh sản.

Chính vì những sự nguy hiểm của muỗi và chuột. Chúng ta cần những biện pháp sử dụng âm thanh đuổi muỗi cũng như những ứng dụng chống chuột sao cho thật hiệu quả.

Nguồn: https://cualuoivietthong.com.vn/ung-dung-chong-muoi

Cửa lưới chống muỗi Việt Thống

Written by

Công ty Việt Thống — Chuyên sản xuất và phân phối cửa lưới chống muỗi trên toàn quốc. Liên hệ: 0909131533 Website: https://cualuoivietthong.com.vn/

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade