“ຂະໜົມ ໂຕກຽວ“

ອາຫານວ່າງເຮັດກິນເອງຢູ່ບ້ານໄດ້ງ່າຍໆ

#ສວ່ນປະສົມ ສຳລັບເຮັດແປ້ງໂຕກຽວ

_ ແປ້ງສາລີ 1 ຖວ້ງຕວງ

_ ເກຶອ 1/2 ບວ່ງຊາ

_ ຜົງຟູ 2 ບວ່ງຊາ

_ ໄຂ່ໄກ່ 1 ໜວ່ຍ

_ ນຳ້ຕານ 1/4 ຖວ້ຍຕວງ

_ ນົມສົດ 1 ຖວ້ຍຕວງ

_ ເນີຍຈືດລະລາຍ 1 ບວ່ງແກງ

_ ຜົງວານິລາ 1/2 ບວ່ງຊາ

#ວັດຖຸດິບໄສ້ໝູສັບແລະໄສ້ຮອັດດອ໊ກ

_ ນຳ້ມັນພືດ 1 ບວ່ງແກງ

_ ຮາກຜັກຊີ ກະທຽມ ພິກໄທຕຳ 1 ບວ່ງແກງ

_ ໝູບົດ 100g

_ ສະອິວ 1 ບວ່ງຊາ

_ ຊອ໊ດ ຫອຍນາງລົມ 1 ບວ່ງຊາ

_ ໄຂ່ນົກກະທາ (ຕາມຕອ້ງການ)

_ ຮອ໊ດດອັກ (ຕາມຕອ້ງການ)

ວິທີເຮັດ

STEP 1: ເຮັດໄສ້ໂຕກຽວ

_ ຕັ້ງກະທະໂດຍໃຊ້ໄຟປານກາງ ຈາກນັ້ນໃສ່ນຳ້ມັນພືດລົງໄປ ເມື່ອນຳ້ມັນເລີ້ມຮອ້ນໃຫ້ໃສ່ຮາກຜັກຊີ,ກະທຽມ,ພິກໄທຕຳ ຕາກລົງໄປຜັດໃຫ້ມີກິ່ນຫອມ.

_ ໃສ່ໝູບົດທີ່ຕຽມໄວ້ລົງໄປ ຜັດຈົນໝູສຸກແລ້ວປຸງລົດດວ້ຍຊອ໊ດຫອຍນາງລົມແລະສະອິວ ຜັດໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນສຸກດີ ແລ້ວພັກໄວ້.

STEP 2: ເຮັດແປ້ງໂຕກຽວ

_ ປະສົມແປ້ງໂຕກຽວ ໂດຍການຣອ່ນແປ້ງສາລີແລະຜົງຟູຮວ່ມກັນ.

_ ໃສ່ໄຂ່ໄກ່ລົງໄປ ຕາມດວ້ຍເກືອ,ນຳ້ຕານແລະນົມສົດແລ້ວໃຊ້ຕະກໍ້ຕີຈົນກວ່າສວ່ນປະສົມຈະເຂົ້າກັນດີ.

_ ຫັງຈາກນັ້ນໃສ່ເນີຍລະລາຍລົງໄປ ຕີດວ້ຍຕະກໍ້ອີກຄັ້ງຈົນເນື້ອແປ້ງໄດ້ທີ່ບໍ່ແຫຼວຈົນເກີນໄປ ຫັງຈາກນັ້ນໃຫ້ພັກໄວ້ 20 ນາທີເພື່ອໃຫ້ເນື້ອແປ້ງເຊັດໂຕ.

STEP 3: ເຮັດຂະໜົມໂຕກຽວ

_ ຕັ້ງກະທະເທຟລອ່ນ ທາດວ້ຍເນີຍບາງໆ

_ ນຳແປ້ງໂຕກຽວທີ່ເຊັດໂຕແລ້ວ ຢອດລົງກະທະເທຟລອ່ນແລ້ວວົນເປັນວົງມົນຫຼືຣີກໍໄດ້ ໂດຍເຮົາຈະໃຊ້ໄຟອອ່ນ

_ ເມື່ອແປ້ງທາງລຸ່ມເລີ້ມສຸກ ໃຫ້ຕອກໄຂ່ນົກກະທາລົງໄປຍີໃຫ້ໄຂ່ແຕກໃຫ້ທົ່ວ ເມື່ອເມື່ອໄຂ້ເລີ້ມສຸກຕັກໝູສັບແລະຮອ໊ດດອັກ

_ ເມື່ອແປ້ງແລະໄຂ່ສຸກກໍທຳການມວ້ນຂະໜົມໄດ້ເລີຍ.