Ne Bu Asenkron Programlama ?

Programlama Dillerinin İşlemleri Çalıştırma Mantığı Nasıldır?

Synchronous / Blocking

Asynchronous / Non-Blocking / Event Based

async/await Kullanımı

async Task<int> getUserId(string username){
int id;
// Mantıksal işlemler
return id;
}
async Task<int> getUserId(string username){
User user = await findUserFromDatabase(username);
return user.id;
}

Örnek Senaryo

senkron kod örneği
senkron fonksiyon/zaman çizgisi
asenkron kod örneği
asenkron fonksiyon/zaman çizgisi

Sonuç

Kaynakça:

--

--

saracalihan.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store