Sarah Abualia

Sarah Abualia

Venture management, Entrepreneurship, Storytelling