Վերնագրի տեսակները

Լուրային վերնագիր

Բառախաղ

Ուղիղ խոսք Ցուրտ օրը

Թվով վերնագիր

Բլոգային վերնագիր Ինչ էր մտածում այս տղան աղջկան հով անելիս

Ստահոդ վերնագիր Ամերիկայում հայտնաբերվել են թռջող մարդիք

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.