Mé oblíbené doplňky pro Chrome

Šárka Chwastková
Feb 15 · 3 min read

… a nejenom pro Chrome! Jsem si jistá, že většina (nebo snad dokonce všechny) půjdou sehnat i pro jiné prohlížeče, zejména pro Mozillu Firefox, která je taky dost rozšířená.


🔗 Block Site — Website Blocker for Chrome

Doplněk, který je must have především v době zkouškového. Lze si vybrat mezi Work modem a Adult modem. V nastavení pak už jen stačí vytvořit seznam stránek, které mají být zablokované a hotovo. Hurá makat ⚒!

🔗 Full Page Screen Capture

Nejvíc nejlepší doplněk! Kolikrát jsem potřebovala vytvořit screen celé stránky a hloupě jsem skládala jednotlivé screenshoty po částech do jednoho. Tento doplněk to udělá za Vás, ušetří spoustu práce a hlavně spoustu času. Vyscreenovanou stránku lze dokonce rovnou uložit mimo jiné i do formátu .pdf.

🔗 FontFace ninja

Doplněk nepostrádatelný zejména pro grafiky a jiné tvůrce grafického/webového obsahu. Stačí doplněk zapnout, najet kurzorem na font a v okamžik je k dispozici název, styly a další vlastnosti. A pokud ani toto nestačí, lze se jednoduše prokliknout do vyhledávače a pak už jen najít to, co je potřeba.

Font Face Ninja
Font Face Ninja
Font Face Ninja

🔗 Lightshot

Dneska už jej sice tolik nepoužívám tak jako dřív, ale jednoduchý nástroj pro vytvoření screenshotu nějaké oblasti. Na vytvořeném schreenshotu je možno udělat jednoduché grafické úpravy-tj. vyznačit nějakou část, přidat jednoduchý text apod. Výhodou je snadné a rychlé sdílení/uložení/vytisknutí vytvořeného screenshotu.

🔗 Momentum

Výborný “productive friendly” doplněk. Zobrazí se při otevření nového tabu místo toho dlaždicového seznamu nejvíce navštěvovaných stránek. Každý den nová fotka, počasí a možnost určení denního ,,cíle” a seznamu úkolů. To vše doplněno ukazatelem času.

Momentum
Momentum
Momentum

🔗 Wappalyzer

K tomuto doplňku jsem se dostala díky cvikům ve škole. Tento doplněk je schopný detekovat platformy, CMS, frameworky atd., které jsou na určitém webu. Užitečné pro všechny zvědavce, využívám denně 😊.

🔗 Colorzilla

Jednoduchý colorpicker s možností otevření celé palety barev, zkopírováním barev do schránky a ukládáním historie dříve ,,detekovaných” barev 🎨.

🔗 React Developer Tools

Doplněk pro práci s ReactJS. Využívám především funkci ,,inspectoru”, který je obdobný tomu výchozímu.

🔗 Site Pallete

Nástroj pro generování barevných palet podle aktuálního zobrazeného webu. Opravdu povedená věc pro všechny nadšence, kteří mají rádi sladěnost.

Site Pallete
Site Pallete
Site Pallete

🔗 CSSViewer

CSSViewer disponuje podobnou funkcionalitou jako klasický inspector. Nicméně je pro základní použití, kdy stačí jen zkontrolovat vlastnosti elementů. Podle mě je interaktivnější a trochu přehlednější.

CSS Viewer
CSS Viewer
CSS Viewer

Šárka Chwastková

Written by

Student at Brno University of Technology, Czech Republic, frontend, webdesign https://sarkachwastkova.cz https://pandacode.cz

More From Medium

Also tagged Internet

Mar 31 · 9 min read

8

Also tagged Technology

Top on Medium

Mar 25 · 22 min read

27K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade