This story is unavailable.

Merak ettim denedim.

Örnek Servis dosyası, sınıf , ve çıktı ekran görüntüleri aşağıda. 
Birde php versiyon bilgisi ekledim.

Farklılığın nedeni ne olabilir?

Like what you read? Give Sarp Doruk ASLAN a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.