Bir süredir, kendime her tür moral bozukluğunda bir saat süre veriyorum. Gerekçesi de şu: Bugünden en geç bir ay sonra bu sorunu tamamen geride bırakmış olacak mıyım? Evet. O zaman neden koskoca bir ay kaybedeyim? O noktaya bir saat sonra gelmeye çalışayım, ve önüme bakmaya devam edeyim.
10 yıldır girişimciyim. Bakın neler öğrendim.
Ekim Nazım Kaya
49325

Today is the tomorrow you worried about yesterday.

Like what you read? Give Sarper Danis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.