"ผ้ากาสาวพัสตร์ ธงชัยแห่งพระอริยสงฆ์
.
จีวร ถือว่าเป็นธงชัย หรือเครื่องหมายของพระอรหันต์ 
มีหลักฐานปรากฏในพระคัมภีร์อุบาลีเถราปทานว่า
""บุคคลเห็นผ้ากาสาวพัสตร์ที่ (แม้) เปื้อนอุจจาระที่ถูกทิ้งไว้ตามถนนหนทาง 
ก็ควรประนมมือไหว้ผ้านั้น อันเป็นธงชัยของพระอริยเจ้า ด้วยเศียรเกล้า""

ในฉัททันตชาดก ติงสนิบาต กล่าวว่า ""พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาช้างฉัททันต์ 
กำลังจะเดินตรงเข้าไปทำร้ายนายพรานป่าใจบาป 
ผู้คิดจะฆ่าตน แต่พอมองเห็นจีวรที่นายพรานชูให้เห็นกลับคิดได้ว่า 
ผู้มีธงชัยหรือเครื่องหมายแห่งพระอรหันต์ ไม่ควรถูกฆ่า 
จึงไม่ได้ทำร้าย และให้อภัยแก่นายพรานปล่อยให้รอดไป...""

... ธงชัยพระอรหันต์ หมายถึง ผ้ากาสาวพัสตร์ ซึ่งมีสีน้ำฝาด เป็นคำเรียกผ้านุ่งห่มของพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งผ้านี้ได้มาจากผ้าบังสุกุล เป็นเครื่องหมายแห่งนักบวช เป็นเครื่องนุ่งห่มของผู้หมดกิเลสแล้ว ผู้คนให้ความเคารพนับถือ ถือเป็นของสูง ไม่กล้ำกราย ดูถูกเหยียดหยาม เห็นแล้วก็นบไหว้ด้วยถือว่าเป็นบุญ แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้ความยำเกรง มิกล้าทำร้ายโจรผู้หุ้มห่อผ้านี้อยู่

พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกใช้สอยตามพระองค์ได้ ทำให้พระสงฆ์สาวกมีศักดิ์ศรีและมีความสำคัญขึ้น เพราะเป็นบุญวาสนาได้นุ่งห่มผ้าที่เป็นธงชัยพระอรหันต์ "

Like what you read? Give ผ.ผึ้ง สิค่ะ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.