Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16753

Ik vind het een interessante artikel, ik vind alleen dat er meer aandacht besteedt mag worden aan de gevolgen van een basisinkomen voor bijvoorbeeld inflatie en (gedeeltelijk arbeidsongeschikte) uitkeringsrechtigen. Het is een leuk idee dat iedereen geld krijgt en genoeg geld heeft om van te leven en als het goed invoert kan worden zou ik mij er aboluut bij aansluiten. Maar in dit artikel vind ik vooral de oplossing voor uitkeringsrechtigen is zeer mager en onvoldoende uitgedacht. Een nagatieve inkomstenbelasting gaat ervanuit dat iedereen inkomsten heeft en ontneemt mensen die een uitkering ontvangen de extra kansen om een kleine klus aan te nemen (iets wat bij de bijstand niet kan en bij andere uitkeringen zoals de Wajong heel gecompliceert worden gemaakt). Het systeem voor uitkeringen zou eigenlijk vervangen moeten worden door een onvoorwaardelijke basisinkomen voor uitkeringsgerechtigheden, een negatieve inkomstenbelasting gaat uit van inkomen en ontneemt mensen met een uitkering nog steeds het recht om een extra klus aan te nemen of een kamer te verhuren zonder dat dit invloed heeft op de basisinkomen. Maar dat lost niet alle problemen op, want dan moet de basisinkomen wel hoog genoeg zijn om van de leven als mensen fysieke problemen hebben of ziek zijn en daardoor extra kosten maken. Ik zou voor een basisinkomen van 1500 zijn, maar niet voor een basisinkomen van 1000 (uitkering plus toeslagen en aftrekposten is nu soms meer dan 1000 euro) Dat brengt mij bij nog een punt sommige groepen hebben behoefte aan hulp om hun arbeidsvermogen om te zetten naar werk. Het is daarom van belang dat de ondersteuning die nu aan mensen met een uitkering wordt geboden (of bij sommige uitkeringen zoals de bijstand opgelegd) niet helemaal verdwijnt. Er ontstaat anders alsnog een groep die achterblijft in alleen de basisinkomen ontvangen, niet omdat ze niet willen werken, maar omdat ze niet genoeg ondersteuning krijgen om hun talenten om te zetten naar werk. Concluderend, interessante artikel, maar de gevolgen voor individuele groepen zou nog meer uitgedacht moeten worden. Het is te idealistisch om te denken dat iedereen baat heeft bij het invoeren van een basisinkomen. Als het slecht zou worden ingevoerd, dan wordt er straks nog steeds een hele groep mensen aan de kant gezet en dat niet, omdat ze niet willen bijdragen aan de maatschappij.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.