دانلود آهنگ شهاب مظفری به نام تنهای تنها ( تیتراژ سریال دل )

شهاب مظفری — تنهای تنها ( تیتراژ سریال دل )

ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

تنظیم کنندگان : بهتاش زرین و حامد حسینی

دانلود آهنگ شهاب مظفری به نام تنهای تنها ( تیتراژ سریال دل )

Shahab Mozaffari — Tanhaye Tanha (DEL series ) -320

https://radio-javan.co/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b8%d9%81%d8%b1%db%8c/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade