อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ละอ่อนใน 3เดือน
TiMeFF
49223

เป็นไกด์ดีๆ ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ (แบบผม) ที่กำลังมองหาลู่ทางในการศึกษาได้เป็นอย่างดีครับ (เยอะไปหมดไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลย :P)

ขอบคุณครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.