สิ่งที่น่ากลัว​ที่สุด​บนรถเมล์

กลัวมันตกลงมาทุกครั้งมาก มันดูเป็นระบบล็อคที่ไม่ปลอดภัย และพร้อมหล่นได้ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่ไม่เคยเจอมันหล่นสักทีอะนะ แต่นั่งริมหน้าต่างทีไร จะมีความกลัวว่ามันจะหล่นลงมา และการปรับมันขึ้นลงก็ต้องใช้แรงมาก มากจนกลัวว่าทำหลุดมือไปแล้วมันจะร่วงลงมาทับมือเราแตก

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.