Bir öğretide der ki;

Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz.
Nehirler kendi suyunu içemez.
Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez.
Güneş kendisi için ısıtmaz.
Ay kendisi için parlamaz.
Çiçekler kendileri için kokmaz.
Toprak kendisi için doğurmaz.
Rüzgar kendisi için esmez.
Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz.
Doğanın anayasasında ilk madde şudur;
Her şey birbiri için yaşar.
Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur.
Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu.
Bütünlüğü anlatırdı.
Özü 2 cümleydi.
Ben, BİZ olduğumuz zaman BEN olurum.
BEN, ben olduğum için SEN, sensin.
— —
Kalabalıkları “toplum” yapan yaptıkları paylaşımlarının ruhudur.
Sağlıklı, mutlu, birbirine bağlı bir toplumun oluşum sürecinde sahip oldukları “Paylaşma Bilinci” oldukça belirleyicidir.
Paylaşmak aynı zamanda “İnsan Olma” sanatıdır.
Hayat paylaşmaktır.
Hayat paylaşınca, paylaşımlar anlam bulunca güzel.

Alıntıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store