sexyjung เป็นเว็บไซต์บริการคลิป วิดิโอ เรื่องเพศ เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ

sexyjung เป็นเว็บไซต์บริการคลิป วิดิโอ เรื่องเพศ เพื่อปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ อารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่น ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง อารมณ์ทางเพศก็เริ่มมี ไม่ต้องไปคิดมาก แค่รู้จักควบคุมและจัดการให้มันอยู่ในที่ในทางของมัน ไม่ทำอะไรผิดต่อใคร ก็ไม่มีปัญหาแล้ว ถึงมันจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ก็อย่ามัวแต่หมกมุ่นกับมัน จนไม่มีเวลาทำอะไร อย่าปล่อยให้อารมณ์ทางเพศกลายเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิต แค่คิดก็ไม่โอเคแล้ว

 • สื่อเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและพัฒนาการตามช่วงวัย
 • สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ครู บุคลากรทางสาธารณสุข ในการดำเนินงานเรื่องเพศศึกษาและบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเยาวชน
 • สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน ในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน
 • พัฒนาเครือข่ายบริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนทางเลือกผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม การปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม และบริการส่งต่อตามทางเลือก
 • ส่งเสริมสุขภาพทางเพศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัยอื่นๆ สร้างแอปพลิเคชัน เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ เว็บไซค์ของเรา สามารถเป็น platform ในการสื่อสารเชื่อมโยงโครงการของท่านกับ ชุมชน และ เยาวชน
 • ส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเรื่องสุขภาวะ และรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสร้างสุขภาวะ
 • สร้างสรรค์การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร เพื่อความทั่วถึงและเท่าเทียม โดยการสร้างภาคีระหว่างบริการภาครัฐและเอกชน
 • ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและการยอมรับจากสังคมในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไวี ผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง
 • ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดเชื้อต่างๆ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรข้ามชาติและครอบครัว ในด้านเอดส์ สุขภาพทางเพศ อนามัยแม่และเด็ก โภชนาการ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ
 • ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัย เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ วิเคราะห์ความต้องการและนำข้อมูลมาพัฒนาระบบ กลยุทธ์ กิจกรรม การสื่อสาร สื่อสุขภาพ รวมทั้งจัดการอบรม ประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 • แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสาธารณสุข และการออกแบบกลยุทธ์ให้แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

http://www.sexyjung.com/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.