Vastaus sinulle menikin tuonne ns päätasolle, sorry.
Tommi Savikko
1

Paranaru on siis narunpätkä, joka toimii pakkaustyökaluna. Sillä vedetään looppi repun purjerenkaiden läpi ja lopulta pinni sieltä.

Tsekkaa youtubesta laskuvarjon pakkausvideo (https://www.youtube.com/watch?v=a2WeI9F6kY0), siinä on selitetty se prosessi kokonaisuudessaan.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.