Katso myös osa 1

Käyttäjäkokemuksen suunnittelun oppiminen tapahtuu tavallaan samalla tavalla kuin opetellessa kieltä. Kun mennään maailmaan ja keskustellaan ihmisten kanssa, osaaminen vähitellen kumuloituu. Me opitaan vähän ennustamaan sitä, että ok, kun tein tällä tavalla, niin tämä ihminen reagoi näin. Vähitellen kasaantuu ymmärrys siitä, mikä kieltä käyttäessä on ymmärrettävää, ja mikä ei.

Kyseinen ymmärrys voi kuitenkin olla todella kiinni asiayhteydessä. Jos opin jossain tietyssä tilanteessa että joku ymmärtää jonkun sanan — vaikka yliopistolla mä voin puhua sanoilla kuten diskurssi tai paradigma. Yliopiston ulkopuolella tällaiset sanat eivät enää ole niin ymmärrettäviä.

Samalla tavalla käyttöliittymäsuunnittelussa: Omaa kokemuksellista tietoa ei usein voi yleistää kovin pitkälle. Siksi meidän täytyy käytännön projekteissa olla usein ja paljon läsnä todellisille käyttäjille. Vain siten voidaan tietää lopulta, toimiiko juuri tämä tuote.


Olli Savolainen

Usability, robust empathy. http://savolai.net/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store