001 | เมื่อข้าพเจ้าต้องทานข้าวที่ย่านมัทรี

สงสารเด็กที่ต้องมาเรียนที่นี่มาก

อาหารไม่อร่อยเลย

ราคาไม่แพงก็จริง แต่คุณภาพโคตรแย่

เอาเป็นว่ากินกันตายละกัน -_-

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.