बहुमताचे प्रकार 
Join » @mpscmantra
* साधे बहुमत (Simple Majority)
उपस्थित व मतदान करणार्‍या सदस्यांचे बहुमत

* पूर्ण बहुमत किंवा निरपेक्ष बहुमत (Absolute Majority)
सभाग्रहातील एकूण सदस्य संख्येचे बहुमत (उदा. 545 सदस्यांच्या लोकसभेचे 273 एवढे बहुमत).

* प्रभावी बहुमत (Effective Majority)
सभाग्रहाच्या एकूण सदस्य संख्येतून गैरहजर आणि रिक्त जागांची संख्या वजा करून उर्वरित उपस्थित व मतदान करणार्‍या सदस्यांचे बहुमत म्हणजे प्रभावी बहुमत होय. उपराष्ट्रपती, राज्यसभा उपसभापती, लोकसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा उपाध्यक्ष यांना पदावरून दूर करण्यासाठी प्रभावी बहुमताची आवश्यकता असते.

* विशेष बहुमत (Special Majority)
साधे, पूर्ण, प्रभावी बहुमत सोडून इतर सर्व बहुमतांना विशेष बहुमत म्हणतात. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो:
• सभागृहाचे दोन तृतीयांश बहुमत 
• हजर व मतदानात भाग घेणार्‍या सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत 
• पूर्ण बहुमत + उपस्थित व मतदान करणार्‍या दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत 
Join » @mpscmantra

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.