Onder het motto “less is more” begon ik dus mensen te ontvolgen aan een recordtempo (en met de hulp van een app).
36 uur geleden heb ik iedereen ontvolgd op social media. En dit is de reden waarom.
Jenthe Blockx
125

Mag ik vragen met welke app dit is?

Like what you read? Give Kenneth Schabrechts a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.