Hans-Christian Fjeldberg-Gustavson, Håvard Tegelsrud, Henrik Hellerøy, Gustav Karlsson, Kristian Veøy og Sveinung Dalatun har vært i England på Velocity. En konferanse om sky, distribuerte systemer og Kubernetes. Så alt for, alt for mye Kubernetes.

Skrevet av reisefølget.

Konferansen består av flere deler: Først to dager “training” (ingen av oss deltok…

Handovers. Centralization vs. autonomy. Shared services. Your team’s ability to deliver value to your customers is affected by many forces and potential organizational pitfalls. In this blogpost you’ll learn how to deal with some of them.

Lead time is the time it takes you to complete a process, for instance…

DevOpsDays er ein av dei viktigaste konferansane i verda innan DevOps og kontinuerlige leveransar. 1. og 2. november i år kjem DevOpsDays for andre gong til Oslo. Bryr du deg om leveranseevna til organisasjonen din? Køyr deg opp!

DevOpsDays som konferanse har sitt fokus på transformasjon, organisasjonsutvikling og korleis me…

Sveinung Dalatun

Software developer. Works as a consultant at Miles. https://sveinung.dev

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store