Future Notes #0

The other day, I tried installing Consul on my local K3S (v1.21.3+k3s1) cluster to try something out and the installation got stuck because Consul itself did not have write access to its default database directory, /consul/data . This was caused by an issue stemming from the local-path


Vignette is a cool image filter which dramatizes the photos by darkening the periphery of an image to draw attention to the center. It is a cool effect which is heavily employed by wedding photographers all around the world — apparently. Here is what we are going to build:

Original on the left, Vignette filtered on the right — Flickr Public Domain

The…


Using RTSP/RTP and FFMPEG Backend on Local Network

Here are the simple steps that will enable you to process frames from the camera of your Android device over your local network. First of all, we need a reliable RTSP server application downloaded. …


Solutions to Common Installation Problems

Disclaimer

I am aware that it is legally problematic to install MacOS on VMs which do not run on MacOS host. However, as an aspiring developer, I am not ready to commit my finances to an Apple product, well, like any other reasonable human being…


Listeler için Periyodik Silme İşlemi

Bu problemde listenin içinde her N. elemanın çıkarılmasını sağlayan bir işlev oluşturacağız. Örneğin:

drop [1; 2; 3; 4; 5] 2
=> [1; 3; 5]

Gördüğünüz gibi her ikinci elemanı listeden çıkardık. Problem cümlesinde belirtilmemiş ama oluşturacağımız fonksiyonun periyot parametresine negatif değerler ve sıfır gelebiliyor. İlk…


Liste Elemanlarını Çoklama

Problem 14 ve 15, verilen listenin elemanlarını çoklayan fonksiyonların gerçeklenmesi üzerinedir. Problem 14'de, her elemanın birer kez tekrar edildiği yeni bir liste oluşturmamız istenmektedir.

li = [1; 2; 3; 2]
result = [1; 1; 2; 2; 3; 3; 2; 2]

Problem 15'de ise tekrarlama fonksiyonu tekrarlanma sayısı…


Liste Gruplama Problemi

Merhaba,

Dokuzuncu problem liste elemanlarının sıralanıp aynı olan elemanların gruplanarak alt listeler haline getirilmesini amaçlar. Bu bağlamda, aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz sekizinci probleme benzer.

Liste elemanlarının gruplanması işini tanımlamak yerine bir örnek ile açıklamak daha açıklayıcı olacaktır.

li = [1; 3; 2; 5; 2; 3; 1; 1; 3…

N-gram notasyonu bir sekansı ardıl N elemanlı parçalara bölerek gösterme işine denir. Özellikle NLP alanında çokca kullanılan bu notasyon, kelimelerin harflerin veya herhangi bir dizgenin N elemanlı tuple’lar (ya da n sütunlu matrisler) cinsinden ifade edilmesiyle oluşur. Örnek olarak tuple kelimesini 2-gram cinsinden ifade edelim:

"tuple" => [('t', 'u'), ('u'…

Listeler için Distinct İşleminin Gerçeklenmesi.

Listelerdeki mükerrer değerlerin temizlenmesi programlamada sıkça karşımıza çıkan bir ihtiyaçtır. Tekrar eden değerlerden kurtulmak için çokca kullanılan iki farklı yöntem mevcuttur. Bunlardan en çok kullanılanı listenin HashSet veri yapısına çevrilip sonra listeye geri çevrilmesidir. Bu güzel bir yöntem olmasına rağmen ekstra bir veri yapısına ihtiyaç…


Foldl ve Foldr Gerçeklenmesi

Bir başka yazıda Accumulator tasarım deseninden ve bu desenin uygulanışından bahsettik.

Bu deseni kullanarak listenin bütün elemanlarını toplayan fonksiyonu gerçekleştirelim.

Aynı şekilde listenin bütün elemanlarını çarpan fonksiyonu da gerçekleştirebiliriz.

Sıddık Açıl

ITU CS Graduate. EGYM GmbH München

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store