Design for the unique music show Queen Relived

SDMK Design studio
Oct 10 · 3 min read
UX/UI Concept I (by SDMK Design)

Next year, the unique visual and music show Queen Relived will take place at the O2 Arena Praha. Our studio has been given the privilege to create the complete visual identity of this event that has no equal in the history of the genre.

Basic elements of the first concepts of the show came from sketches of the stage that was created specifically for this event by the world-famous stage and show designer Martin Hruška. Movable elements for lighting the stage of the O2 Arena, the perspective of which from the audience’s viewpoint resembles the letter L, were one of the primary graphic requirements of the client.

In the main visual the letter L creates the frame for the underlying graphics in the style of a blurred ink blot depicting a peephole to the stage and from which the clenched fist, well known gesture of the band’s lead singer Freddie Mercury, is protruding. It’s exactly the combination of interpretation of the original elements of the band Queen with the modern graphically clean style that underlines the client’s intention to bring the show of the legendary band Queen to the stage of the 21st century with the state of the art technologies.

Logo and claim

The logo of the show Queen Relived, which we were tasked to create, is based colour-wise on the original logo of the band Queen and in combination with the current logo of the band Queenie, whose members led by Michal Kluch as Freddie Mercury, will play the music in the show.

Shapes / Geometry Symbol L
Ink Concept

A part of our assignment is, apart from the basic identity, also the creation of banners and outdoor visuals and website design for the event itself, the development of which is the responsibility of Adam Karnet and his team.

CZ

V příštím roce, proběhne na půdě O2 arény Praha jedinečná vizuální
a hudební show Queen Relived. Naše studio dostalo to privilegium vdechnout kompletní vizuální identitu události, která nemá v dějinách žánru obdoby.

Základní prvky prvních konceptů identity vychází z nákresů pódia, které pro tuto událost vytvořil světový stage a show designer Martin Hruška. Pohyblivé prvky osvětlující stage v O2 aréně, jejichž perspektiva z pohledu diváka připomíná písmeno L, tvořily jeden z hlavních grafických požadavků klienta.

V hlavním vizuálu tvoří písmena L frame pro podkladovou grafiku ve stylu rozpité inkoustové kaňky, ztvárňující průzor na stage a ze které vyčnívá zaťatá pěst frontmana kapely ve známém gestu Freddi Mercuryho. Právě kombinace adaptací původních prvků kapely Queen s moderním graficky čistým stylem podtrhává klientův záměr přenést show legendární kapely Queen na pódia 21. století se nejmodernějšími technologiemi.

Logo celé show Queer Relived, které jsme vytvářeli, vychází barevně z původního loga kapely Queen a tvoří kombinaci se současným logem kapely Queenie, jejíž členové v čele s Michalem Kluchem coby Freddi Mercurym, celou show hudebně ztvární.

Client: Queenie — Michael Kluch
Producer: Martin Zoubek (Z production s.r.o.)

By www.sdmk.design

SDMK Design studio

Written by

We are creative design studio based in Prague, Czech Republic.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade