SDMK Design office v Idea Delivery Lab.

SDMK Design studio
May 16, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Nastal čas se s vámi podělit o nějaké novinky.
Jednou z nich je, že jsme se před krátkým časem přestěhovali do nově vznikajícíh prostor Idea Delivery Labu, za kterým stojí společnost Idea Sense a Idea Zoom.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

UX Lab

Součástí prostor je tzv. UX Lab, kde provádíme naše rozhovory a nejrůznější výzkumy. Tyto prostory je možné pronajmout i pro váše testování a rozhovory. Pište na hello@sdmk.design nebo přímo na info@ideazoom.cz .

Image for post
Image for post
UX Lab
Image for post
Image for post
UX Lab
Image for post
Image for post

S tím souvisí hledání nových talentovaných kolegů.

Aktuálně hledáme kolegy na pozice Project Manager, Business Development Manager, UX/UI Designer.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store