SDMK Design: Uzavřeli jsme partnerství s inovační společností IdeaSense

SDMK Design studio
Feb 24 · 2 min read

Naše SDMK Design studio se majetkově propojilo s inovační společností IdeaSense. Díky tomuto partnerství se více zapojíme do projektů, vznikající pod taktovkou IdeaSense a zároveň rozšiřujeme své portfolio služeb o IT development webů a mobilních aplikací.

Inovační společnost IdeaSense, která klientům pomáhá inovovat produkty, služby a business modely prostřednictvím své metody inovačních farem spolupracovala s naším studiem již delší dobu. Díky skvělé spolupráci a potenciálu vzájemné synergie bylo majetkové propojení přirozeným krokem.

Naše bohaté zkušenosti z oblasti grafického designu, UX/UI designování webů či aplikací, tak rozšířily portfolio služeb IdeaSense a my získáváme silného partnera s perfektním developerským IT týmem, který dodá našim klientům kompletní technologické řešení na míru.

Odkaz na tiskovou zprávu

Jakub Sodomka
CEO / Founder

SDMK Design studio

Written by

We are creative design studio based in Prague, Czech Republic.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade