Vaši zákazníci nejspíš fungují online více, než kdy dříve. Je potřeba posílit uživatelský prožitek (UX).

Slyšeli jste někdy pojem CX — Customer Experience?

Například na webu se tato interakce skládá ze tří částí:

 • User (Customer) Journey — tedy cesty uživatele v rámci průchodu Vaším webem nebo aplikací. V této oblasti je potřeba zaměřit se na to, jestli uživatelé podnikají v rámci průchodu ty správné cesty a dokončí cestu
  v krátkém čase a bez překážek.
 • Uživatel se setkává s Vaší značkou a s tím, jak značka působí a komunikuje směrem ke svým zákazníkům.
 • Celkově prostředí (Graphic User Interface) ve kterém se zákazník pohybuje a jak na něj působí. Tato disciplína je velmi důležitá, protože pokud toto podceníte, nejspíše ohrozíte i výše zmíněné.
  (Příklady častých chyb: design nebude konzistentní se značkou, uživatel nepozná, co je tlačítko a nebo jak si zobrazit informace, které hledá.)

Na co se dále zaměřit?

Perfektní interakční design

Responzivní web

Intuitivní a vizuálně vyvážený design

Ověřujte hypotézy a návrhy

Co udělat proto, abyste UX design posunuli na vyšší úroveň?

 • Posilte svůj designový tým, nebo apelujte na svého dodavatele na posílení jejich týmu a patřičnou expertýzu. Možná budete potřebovat více kapacit, abyste svůj UX design pozvedli výše.
 • Poptejte nezávislou firmu. Pravděpodobně to bude velká výzva vyladit UX jen s vlastními zdroji. Už jen proto, že nábor nových lidí trvá mnoho času
  a profesionálové jsou v tomto oboru těžko k nalezení. Navíc vhodný partner v oblasti UX a design Vám může poskytnout kapacitu ihned
  a můžete se dát do práce aniž byste nastavovali interní procesy ve vlastním týmu.
 • Důkladně ověřujte UX svého webu i aplikace. Posuďte současný stav interakčního designu, hodnotu, kterou přináší zákazníkům i způsob Vaší prezentace. Aby jste si byli jistí, že je Vaše kontrola objektivní, pomůže kontaktovat třetí stranu (jako SDMK Design). Dbejte na to, aby firma, kterou najmete měla opravdu experty na UX, ne jen univerzální designéry.
 • Testujte na vaší cílové skupině. Získávejte názor lidí a nebojte se zpětné vazby. Ověřujte hypotézy.
 • Zdokonalujte Vaše znalosti ohledně UX. Ujistěte se, že znáte a dokážete aplikovat osvědčené postupy v klíčových oblastech UX.
  A to jak u svého UX týmu, tak jen pro sebe jako zadavatele, abyste se zorientovali v úkolech, které pro své dodavatele budete připravovat.

Rádi byste nezávislý audit vašeho webu či aplikace?

S čím Vám rádi pomůžeme?

UX Audit

 • Ověříme, zda je uživatelská funkčnost dle původních zadání
  a předpokladů.
 • Jestli Vaše digitální služba/produkt předává vše, co uživatel očekává.
 • Zjistíme, jestli jsou nějaké překážky na cestě uživatele k dokončení akce, kterou požaduje.
 • Zda maximálně napomáhá plnit předem definované cíle a dokáže reagovat
  na nové požadavky v čase.
 • Ověříme chování na mobilních zařízení a zaměříme se na ovladatelnost.

Vizuální Audit

 • Ověříme, zda Vaše digitální komunikace podtrhuje nastavená pravidla identity, esenci značky a komunikační strategii.
 • Porovnáme soulad nastaveného Design systému, nebo Digitálních guidelines se současnými trendy a definujeme úroveň konkurenceschopnosti v daném segmentu.

Technologicko-funkční Audit

 • Ověříme správnost a funkčnost Vašeho technologického řešení.
 • Přezkoumáme funkčnost aplikace na všech zařízení.
 • Definujeme případnou možnost inovace v technologickém řešení.
 • Otestujeme rychlost a navrheme optimalizace.
 • Zjistíme, jestli je na všech zařízeních vše plně funkční.

Chcete nezávaznou konzultaci?

--

--

We are creative design studio based in Prague, Czech Republic.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SDMK Design studio

SDMK Design studio

22 Followers

We are creative design studio based in Prague, Czech Republic.