Teknolojiden pek anlamayan günlük standart internet kullanıcısı olarak soruyorum; kemal ne işe…
Kardelia Derin
1

Kemal ile hızlıca kendi web sitenizi oluşturabilir ya da daha da ötesi Twitter, Facebook gibi devasa platformların altyapısını oluşturabilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.